VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
FIT GYM ZV / FIT GYM BB

Spoločnosť FIT SPORT TRAINING s.r.o. so sídlom M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva, IČO: 47 551 097, DIČ: 2023937905, IČ DPH: SK2023937905, zápis v Obchodnom registri Slovenskej republiky vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25693/S je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je okrem iného prevádzkovanie športových zariadení, zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, poskytovanie masérskych služieb a poskytovanie s tým súvisiacich služieb.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú okrem iného dostupné na viditeľnom mieste vo FIT GYME a tiež sú zverejnené na Webstránke (ďalej len „VOP“)

I.
Vymedzenie pojmov

 1. Pre účely týchto VOP sa rozumie:

  1. Prevádzkovateľ“ – obchodná spoločnosť FIT SPORT TRAINING s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva, IČO: 47 551 097, DIČ: 2023937905, IČ DPH: SK2023937905, zápis v Obchodnom registri Slovenskej republiky vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25693/S

  2. FIT GYM“ – súkromné tréningové centrum prevádzkované Prevádzkovateľom pod názvom „FIT GYM ZV“ nachádzajúce sa na adrese: Bystrický rad 33, Zvolen a pod názvom „FIT GYM BB“ nachádzajúce sa na adrese: Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica.

  3. Klient“ - každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá je oprávnená využívať prevádzky FIT GYM a preukazuje sa občianskym preukazom. Osoby mladšie ako 16 rokov majú vstup do FIT GYM len so súhlasom zákonného zástupcu, prípadne v jeho prítomnosti, ktorý zodpovedá za dodržiavanie týchto VOP zo strany osoby mladšej ako 16 rokov. Klientom je aj každá fyzická osoba vstupujúca do priestorov FIT GYMU za účelom využívania Doplnkových služieb. Klientom je aj každá právnická osoba, ktorej Prevádzkovateľ poskytuje Služby, a to fyzickým osobám určeným touto právnickou osobou.

  4. Zodpovedná osoba“ – zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom poskytovať Služby, resp. vykonávať dohľad nad využívaním Služieb zo strany Klienta a nad riadnym chodom FIT GYMU.

  5. Služba“ – služby poskytované Prevádzkovateľom vo FIT GYME, najmä služby športového odborníka – trénera, odborné výživové poradenstvo, vypracovanie individuálneho tréningového programu, ako aj iné činnosti bezprostredne súvisiace s aktivitami Klienta vo FIT GYME (obsluha pri bare a pod.)

  6. Doplnková služba“ – služby, pri ktorých Prevádzkovateľ poskytuje priestory FIT GYMU najmä na výkon ostatných činností súvisiacich s regeneráciou a rekondíciou človeka (fyzioterapeut a pod.), prípadne iné služby ako skupinové cvičenia, ktoré sám nevykonáva (jóga, pilates a pod.). Cena Doplnkových služieb je na vzájomnej dohode Klienta a poskytovateľa doplnkovej služby, pričom Prevádzkovateľ do tvorby ceny Doplnkových služieb žiadnym spôsobom nezasahuje ani ju neovplyvňuje. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za riadny výkon Doplnkových služieb, prípadne reklamácie je Klient povinný uplatniť priamo u poskytovateľa Doplnkových služieb.

  7. Tovar“ – tovar, ktorý Prevádzkovateľ ponúka a predáva Klientom, a to najmä fitness doplnky, výživové doplnky, nealkoholické nápoje, káva, čaj.

  8. Cenník“ – je aktuálny prehľad cien Služieb a Tovaru. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste vo FIT GYME a/alebo na Webstránke; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a položiek Služieb a Tovarov uvedených v Cenníku.

  9. Prevádzkový poriadok“ – súhrn práv a povinností Klienta, resp. inej osoby využívajúcej priestory FIT GYMU vypracovaný Prevádzkovateľom, ktorý bližšie určuje podmienky prevádzkovania FIT GYMU. Svojim vstupom Klient (resp. iná osoba využívajúca priestory FIT GYMU) potvrdzuje, že so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku bol v plnom rozsahu oboznámený, a že je s týmito uzrozumený. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste vo FIT GYME a na Webstránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny Prevádzkového poriadku. O zmene Prevádzkového poriadku bude Prevádzkovateľ informovať Klientov oznámením zverejnením vo FIT GYME ako aj na Webstránke.

  10. Klientska karta“ – karta, ktorou sa Klient preukazuje pri vstupe do FIT GYMU a využíva ju na úhradu ceny za Služby a Tovar. Klientska karta je vydávaná Prevádzkovateľom na žiadosť Klienta po úhrade peňažných prostriedkov na dobitie Kreditu v zmysle Cenníka a týchto VOP. Klientska karta je neprenosná.

  11. Kredit“ – peňažné prostriedky, ktoré sú Klientovi po ich zaplatení Prevádzkovateľovi pripísané na Klientsku kartu, s ktorými Klient hradí cenu Služby a/alebo Tovaru; podľa výšky a typu dobitého Kreditu, je klient oprávnený využívať zľavy na poskytovaných Službách.

  12. Webstránka“ – je internetový portál www.fst.sk alebo www.fitsporttraining.sk, na ktorej je možné nájsť aktuálne informácie o FIT GYME, o službách, Cenník, Prevádzkový poriadok, VOP a pod.

  13. Konto klienta“ – časť Webstránky, ktorá obsahuje údaje Klienta v rozsahu meno, priezvisko, pohlavie, vek, trvalé bydlisko, prípadne ďalšie doplňujúce údaje nevyhnutne potrebné pre kvalifikované poskytovanie Služby, ako napr. aktuálny zdravotný stav, predchádzajúce zranenia, pohybové obmedzenia, ciele Klienta. Súčasťou Klientskeho účtu je aj diagnostika a telesná analýza Klienta, tréningový program a plán Klienta, ako aj ďalšie údaje poskytnuté Klientom,

  14. Tréner“ – osoba poskytujúca Služby alebo Doplnkové služby.

II.
Všeobecné podmienky prevádzky FIT GYMU a podmienky vstupu do FIT GYMU

 1. Klient je oprávnený vstupovať do FIT GYMU po vzájomnej dohode so Zodpovednou osobou alebo Trénerom.

 2. Klient ani akákoľvek iná osoba nie je oprávnená zdržiavať sa vo FIT GYME mimo dohodnutého termínu.

 3. Zákaz vstupu do priestorov FIT GYMU platí najmä:

  1. osobám pod vplyvom alkoholu a /alebo omamných látok,

  2. zvieratám

  3. osobám trpiacim prenosnými a/alebo infekčnými chorobami, s otvorenými poraneniami a/alebo osobám trpiacim akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných Klientov,

  4. v špinavom a/alebo znečistenom oblečení.

 4. Vo FIT GYME je zakázané najmä:

  1. fajčiť a používať alkoholické nápoje,

  2. vnášať a používať akékoľvek zdraviu škodlivé a/alebo zdraviu ohrozujúce predmety,

  3. vyhotovovať obrazové a/alebo zvukové záznamy o Klientoch a o iných osobách nachádzajúcich sa vo FIT GYME s výnimkou obrazových a/alebo zvukových záznamov na komerčné účely a/alebo pre tlač vyhotovených so súhlasom Klienta.

III.
Poskytovanie Služieb, predaj Tovaru, Klientska karta a Kredit

 1. Prevádzkovateľ poskytuje Služby a Tovar za podmienok uvedených v týchto VOP, pričom ceny Služieb a Tovaru sú uvedené v Cenníku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien uvedených v Cenníku, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 2. Služby a Tovar sú dodávané na základe objednávky Klienta, ktorý je objednávku oprávnený zrealizovať ústne, priamo v priestoroch FIT GYMU, prostredníctvom Webstránky alebo prostredníctvo iných technických prostriedkov (mail, sms, správou cez sociálne siete). Dodanie Služby alebo Tovaru sa uskutoční po zadaní riadnej objednávky zo strany Klienta, ktorú Prevádzkovateľ spätne potvrdí.

 3. Klient je povinný sa pri každom vstupe do FIT GYMU preukázať platnou Klientskou kartou.

 4. Klient platí za Služby a Tovar Klientskou kartou vydanou Prevádzkovateľom, ktorú obdrží pri prvom dobití Kreditu. Pri vydaní Klientskej karty je Klient zároveň povinný zložiť v prospech Prevádzkovateľa zálohu vo výške 10,- eur, ktorá sa mu nezapočíta do Kreditu. Zálohu je Klient povinný zložiť v hotovosti do pokladne Prevádzkovateľa. Zloženú zálohu je Prevádzkovateľ oprávnený použiť na úhradu poplatku za vydanie novej Klientskej karty v prípade ak dôjde ku strate Klientskej karty alebo k jej poškodeniu zo strany Klienta. Pokiaľ nenastanú okolnosti podľa predchádzajúcej vety, je Prevádzkovateľ povinný Klientovi zálohu vrátiť ku dňu skončenia platnosti Klientskej karty a po jej vrátení Klientom.

 5. Platnosť Klientskej karty zaniká:

  1. uplynutím doby platnosti - doba platnosti Klientskej karty závisí od typu Kreditu, ktorý si Klient zakúpi. Typ a hodnota jednotlivých Kreditov je uvedená v Cenníku;.

  2. dohodou

  3. jednostranným ukončením zo strany Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ je oprávnený platnosť Klientskej karty jednostranne ukončiť v prípade, ak i) sa Klient viac ako 45 dní nedostavil do FIT GYMU a nevyužil Služby poskytované Prevádzkovateľom a o možnosti ukončiť platnosť Klientskej karty bol Prevádzkovateľom vopred upozornený e-mailom alebo SMS správou, ii) sa Klient opakovane a/alebo závažným spôsobom porušil niektorú z povinností uvedených v týchto VOP a/alebo pokyny Prevádzkovateľa, Zodpovednej osoby alebo Trénera.

 6. Po zániku platnosti Klientskej karty je klient povinný Klientsku kartu bezodkladne odovzdať Prevádzkovateľovi. Klient nie je oprávnený ju využívať, rovnako nie je oprávnený využívať zostatkový Kredit. Po ukončení Klientskej karty je Prevádzkovateľ oprávnený Klientsku kartu znehodnotiť, príp. iným spôsobom zničiť. Ak sa klient s Prevádzkovateľom nedohodnú inak, Klient po zániku platnosti Klientskej karty nemá nárok na vyplatenie sumy zodpovedajúcej zostatku Kreditu na Klientskej karte v čase jej zániku.

 7. Platnosť karty sa taktiež predlžuje o dobu, počas ktorej Klient nemohol využívať Služby z dôvodu zranenia a/alebo choroby, čo je Klient povinný preukázať lekárskou správou. Presná dĺžka doby, o ktorú sa platnosť Klientskej karty v takomto prípade predĺži, bude určená na základe dohody Prevádzkovateľa a Klienta.

 8. Storno podmienky. Klient je oprávnený zrušiť objednaný tréning bez storno poplatku najneskôr do 6 pracovných hodín pred jeho začiatkom. Ak Klient zruší objednaný tréning 6 pracovných hodín a menej pred jeho začiatkom, Prevádzkovateľ si hodnotu zrušeného tréningu započíta uhradením z Kreditu Klientskej karty Klienta. Pre účely storno podmienok sú pracovnými hodinami čas od 7:00 hod do 20:00 hod.

IV.
Konto klienta

 1. Prevádzkovateľ vydaním Klientskej karty zriaďuje Klientovi Konto klienta. Informácie do Konta klienta sú zadávané priamo Klientom, prípadne s jeho súhlasom Prevádzkovateľom.

 2. Technické a systémové informácie týkajúce sa Konta klienta spravuje Prevádzkovateľ. Konto klienta je chránené prihlasovacími údajmi (meno, heslo).

 3. Konto klienta je oprávnený užívať výlučne Klient, v prospech ktorého bol zriadený. Klient sa zaväzuje pri zriadení alebo aktualizácii Konta klienta poskytnúť Prevádzkovateľovi úplné a pravdivé údaje. V prípade akejkoľvek zmeny je Klient povinný bezodkladne aktualizovať tieto údaje uvedené v Konte klienta. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu VOP je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať alebo zrušiť Konto klienta.

 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu (vrátane ujmy na zdraví), ktorá Klientovi vznikne v dôsledku poskytnutia neúplných alebo nepravdivých informácií a osobných údajov, najmä v prípade, ak Klient zamlčí, alebo poskytne Prevádzkovateľovi nepravdivé a/alebo neúplne informácie o svojom zdravotnom stave.

 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú náhodným alebo úmyselným poškodením Webstránky alebo jeho obsahu. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za škody vzniknuté nezrealizovanými alebo neskoro zrealizovanými operáciami na Webstránke, ak tieto vzniknú bez zavinenia Prevádzkovateľa, t.j. napr. zlyhaním elektronických komunikačných sietí, chybou na strane prevádzkovateľa platobnej brány, nesprávnou obsluhou Webstránky prípadne inými technickými problémami na strane Klienta alebo tretích osôb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zneužitím obsahu Webstránky Klientom alebo treťou osobou.

 6. Konto klienta je zriadené na dobu trvania platnosti Klientskej karty. Po skončení platnosti Karty je Prevádzkovateľ oprávnený zamedziť Klientovi prístup ku Kontu klienta, resp. Konto klienta zrušiť. Údaje vložené do Klientskeho účtu zo strany Prevádzkovateľa, vrátane údajov vložených prostredníctvom Zodpovednej osoby a/alebo Trénera (poradenstvo, odporúčania, komentáre k tréningom a pod.) predstavujú know – how Prevádzkovateľa a sú predmetom jeho obchodného tajomstva. Klient nie je po skončení platnosti Karty oprávnený informácie a údaje z Konta klienta ďalej spracúvať a sprístupňovať ich tretím osobám.

V.
Priestor šatne FIT GYMU a vnesené veci

 1. Klient je oprávnený do FIT GYMU nosiť len veci určené na vykonávanie športových aktivít, na ktorých výkon je FIT GYM určený. V prípade porušenie tejto povinnosti, Klient v celom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá u porušením tejto jeho povinnosti vznikla.

 2. K úschove veci Klientov slúžia priestory šatne (dámska, pánska). V prípade, ak Klient vnesie predmet väčšej hodnoty je povinný ho odložiť na uschovanie Zodpovednej osobe alebo Trénerovi alebo ho odložiť do uzamykateľnej skrinky umiestnenej na hlavnej ploche v priestore FIT GYMU. Ak tieto veci neboli uložené podľa predchádzajúcej vety, Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na Klientom vnesených a/alebo inak odložených veciach.

VI.
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch prerušiť alebo obmedziť prevádzku FIT GYMU, a to najmä v prípadoch opráv a údržby, ktoré sa vykonávajú na riadne zabezpečenie a riadny chod FIT GYMU, rovnako aj v prípade zásahu vyššej moci (napr. havária, odstávka elektrickej energie a/alebo vody, vykradnutie FIT GYMU a pod.). Klient je povinný rešpektovať obmedzenia prevádzky FIT GYMU zo strany Prevádzkovateľa.

 2. Pri akomkoľvek porušení týchto VOP a/alebo Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Prevádzkovateľa/Zodpovednej osoby/Trénera zo strany Klienta, má Prevádzkovateľ, resp. Zodpovedná osoba alebo Tréner právo Klienta upozorniť na toto porušovanie a vyzvať Klienta, aby opustil priestory FIT GYMU.

VII.
Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa, Zodpovednej osoby, Trénera, Prevádzkovým poriadkom a VOP počas celej doby návštevy FIT GYMU.

 2. Klient sa na cvičeniach a iných činnostiach súvisiacich s poskytovaním Služieb vo FIT GYME zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a s ohľadom na svoj zdravotný stav a telesné schopnosti. Klient je povinný riadiť sa pokynmi Zodpovednej osoby a Trénera a pred každým cvičením zvážiť svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobiť druh, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

 3. Klient je povinný počas trvanie jeho vstupu vo FIT GYME:

  1. dodržiavať pokyny Prevádzkovateľa, Zodpovednej osoby, Trénera,

  2. používať vhodný odev určený na športovanie, rovnako aj čistú a vhodnú športovú obuv,

  3. používať uterák pri cvičení,

  4. v priestoroch FIT GYMU dodržiavať čistotu a hygienu

  5. nerušiť svojim správaním ostatných Klientov

  6. bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o svojom náhlom zhoršení zdravotného stavu, resp. prípadných zdravotných ťažkostiach,

  7. bezodkladne informovať Prevádzkovateľa v prípade akýchkoľvek zistení Klienta o porušovaní VOP a/alebo Prevádzkového poriadku a/alebo pokynov Prevádzkovateľa, Zodpovednej osoby a Trénera.

 4. Cvičebné náradia, športové prístroje, pomôcky a ostatné vybavenie FIT GYMU je Klient povinný používať riadne a spôsobom na to určeným a zároveň je Klient pri tom povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, k ohrozeniu zdravia vlastného alebo zdravia iných Klientov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia, poškodenia zdravia a úrazy, ktoré Klient zavinil nezohľadnením svojho zdravotného stavu, nesprávnou manipuláciou s cvičebným náradím, športovými prístrojmi a pomôckami, nedodržiavaním týchto VOP a/alebo pokynov Prevádzkovateľa, Zodpovednej osoby a/alebo Trénera.

VIII.
Podmienky a spôsob reklamácie

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Služby a Tovar bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky ich poskytovania.

 2. V prípade, ak dôjde v priebehu poskytovania Služieb alebo pri dodaní Tovaru podľa týchto VOP k vadám na strane Prevádzkovateľa, je Klient oprávnený tieto vady u Prevádzkovateľa písomne reklamovať najneskôr do 10 dní odo dňa kedy tieto vady zistil alebo mohol zistiť, inak toto právo Klienta zaniká. Reklamáciu je Klient povinný uplatniť prostredníctvom e-mailu na adrese kubs@fst.sk. V reklamácii je Klient povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť presný popis skutkových okolností, za akých k vadnému plneniu došlo.

 3. Poskytovateľ je povinný doručiť Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Klient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 4. Prevádzkovateľ je povinný doručiť Klientovi oznámenie o vybavení reklamácie do 30 dní odo dňa, kedy bola reklamácia doručená Prevádzkovateľovi.

 5. V prípade opodstatnenosti reklamácie sa Prevádzkovateľ zaväzuje uspokojiť nároky Klienta z titulu vád poskytnutého plnenia po dohode s Klientom, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Klient dobitím Kreditu na Klientsku kartu, vydaním Klientskej karty, resp. zaplatením jednorázového vstupného vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah založený medzi ním a Prevádzkovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do FIT GYMU v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením VOP.

 2. Na právny vzťah založený medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa budú aplikovať VOP platné v čase vydania Klientskej karty Prevádzkovateľom Klientovi, resp. v čase kúpy jednorázového vstupného.

 3. Tieto VOP je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný Prevádzkovateľ informovať Klienta v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny VOP, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu, zverejnením nových VOP vo FIT GYME alebo zverejnením zmeny na Webstránke. Pokiaľ so zmenou VOP nebude Klient súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od jej uverejnenia ukončiť platnosť Klientskej karty, a to vždy ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou VOP sa má za to, že so zmenou VOP Klient súhlasí a zmenené VOP nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným.

 4. V prípadoch neupravených týmito VOP sa budú aplikovať všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.

 5. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú uvedené na Webstránke.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.2.2019

Svojim podpisom/zakliknutím na PC, pri vydávaní členskej karty s čipom Klient potvrdzuje, že bol s obsahom týchto VOP podrobne oboznámený a že s nimi vyslovuje súhlas