OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.

Je v našom záujme ako prevádzkovateľa osobných údajov (FIT SPORT TRAINING s.r.o. so sídlom M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva, IČO: 47 551 097, kubs@fst.sk, tel.: 0904 552 487) – podnety v súvislosti s ochranou osobných údajov) chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušnými ustanoveniami „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“, v texte ďalej len „nariadenie GDPR a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“

Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje užívateľa v rozsahu uvedenom najmä vo všeobecných obchodných podmienkach prevádzkovateľa, a to meno, priezvisko, vek, adresa, email, tel. číslo, číslo karty, údaje týkajúce sa zdravia (aktuálny zdravotný stav, predchádzajúce zranenia, pohybové obmedzenia) nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre kvalifikované poskytnutie služby prevádzkovateľom - najmä služby športového odborníka – trénera, odborné výživové poradenstvo, vypracovanie individuálneho tréningového programu pre užívateľa a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania (dobu trvania platnosti Klientskej karty). Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je nevyhnutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné poskytnúť užívateľovi služby.

Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je užívateľ povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Klient týmto zároveň udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu Vašej podobizne zaznamenanej pri poskytovaní služby prevádzkovateľom na fotografii a/alebo zvukovo-obrazový záznam vyhotovené pre marketingové účely prevádzkovateľa, teda s cieľom propagácie podnikateľských aktivít prevádzkovateľa, prezentovania jeho práce verejnosti. Beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje môžu byť spracované výlučne na marketingové účely. Súhlas udeľujete dobrovoľne na dobu trvania platnosti Klientskej karty, pričom ste si vedomý Vášho práva kedykoľvek tento súhlas písomne adresovaný prevádzkovateľovi odvolať.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Užívateľ má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má užívateľ zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má užívateľ v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytol prevádzkovateľovi v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže žiadať o prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

V prípade, že si uplatňuje užívateľ niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti užívateľa nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba má užívateľ právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.